THANKSGIVING STRIP TEASE! (+BONUS RECIPE) - INDIGO WHITE